Нормативна уредба 2019

Нормативна уредба уреждаща счетоводното законодателство в България

ЗАКОН за данък върху добавената стойност

Правилник за прилагане на ЗАКОНА за данък върху добавената стойност

ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица

ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане

ЗАКОН за здравното осигуряване

ЗАКОН за местните данъци и такси 

ЗАКОН за бюджета за Държавното обществено осигуряване за 2019г.

ЗАКОН за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

КОДЕКС за социално осигуряване

КОДЕКС на труда

Данъчно-осигурителен процесуален КОДЕКС

НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските

НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2019 г.

Диференцирани осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ” 2019

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *