Подаване на отчети в Търговския Регистър

Във връзка с промените на Закона за Счетоводството от 2011 година, всяка фирма трябва да подава годишните си финансови отчети, с изключение на едноличните търговски, които не подлежат на задължителен финансов одит.

Сроковете за публикуване на годишните финансови отчети в Търговския регистър са следните:

  • за едноличните търговци – в срок до 31 май на следващата година
  • дружествата с ограничена отговорност – в срок до 30 юни на следващата година
  • всички други търговци по смисъла на Търговския закон – в срок до 31 юли на следващата година